Darmowe Jabłka

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) około godz. 10.00, na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy!

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
numer sprawy: MOPS-2000/02/2016

<Informacja>

PODZIĘKOWANIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 06.10.206 roku otrzymaliśmy pierwszą turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Żywność otrzymaliśmy dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, któremu bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, za deklarację dalszej współpracy oraz za udzielone wsparcie dzięki któremu około 1 000 osób z naszego miasta otrzyma pomoc żywnościową. Zapewniamy, że Państwa pomoc to wsparcie dla naszego miasta i jego mieszkańców, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.

Korzystając z okazji Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragnie złożyć serdeczne podziękowania :

– Pani Elżbiecie Przybylskiej przedstawicielowi Zarządu Rejonowego PKPS w Bielsku, za serdeczność, życzliwość i chęć podjęcia współpracy z tut. Ośrodkiem,
– Panu Władysławowi Trzaskowskiemu właścicielowi firmy Usługi Sanitarne Gostynin ul. Bierzewicka 35 za kolejne, bezpłatne użyczenie własnego sprzętu do rozładunku towarów oraz bezinteresowną pomoc przy rozładunku,
– Panu Rafałowi Różańskiemu Prezesowi Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie za bezpłatne użyczenie magazynu do przechowywania żywności.
członkom Spółdzielni Socjalnej za ogromne bezinteresowne zaangażowanie przy wydawaniu artykułów żywnościowych oraz chęć dalszej współpracy.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

INFORMACJA

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy produkty żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej) w dniach:

12,13 października 2016 roku w godzinach 9.00-13.00,

17,19,20 października 2016 roku w godzinach 9.00-12.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych. Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

     Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

20161006_133504

20161006_143409

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż  w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, rozpoczęła się dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2016, który będzie realizowany do końca czerwca 2017 roku.

Dystrybucja artykułów żywnościowych dla mieszkańców Gostynina, organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku.

W związku z powyższym prosimy osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22 po odbiór skierowania uprawniającego do odbioru  artykułów żywnościowych, jeżeli ich dochód nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie.

     Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi ZAŁACZNIK do niniejszej informacji.

     O terminie i miejscu wydawania żywności powiadomimy w kolejnej informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz MOPS Gostynin. Informacji na bieżąco udzielać będą także pracownicy tut. Ośrodka.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

ZAŁĄCZNIK

Nowy okres zasiłkowy

I N F O R MA C J A

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od miesiąca sierpnia 2016 r.

   Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz. 169 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

   Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa 22, pokój nr 14.