INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejna turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” w Gostyninie (wjazd od ulicy Płockiej, pierwszy magazyn za bramą wjazdową) w dniach:

30 marca 2017 roku            – w godzinach 10.00-13.00,

3 kwietna 2017 roku           – w godzinach 10.00-13.00,

5  kwietna 2017 roku          – w godzinach 10.00-13.00,

6  kwietnia 2017 roku         – w godzinach 11.00-13.00.

Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych.
Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:

– 1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1028 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejna turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” w Gostyninie (wjazd od ulicy Płockiej, pierwszy magazyn za bramą wjazdową) w dniach:

23,24 i 27 lutego 2017 roku – w godzinach 10.00-13.00,
1 marca 2017 roku – w godzinach 11.00-13.00.

Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych.
Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:

– 1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1028 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

KOMUNIKAT w sprawie 500+

500plus_logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r, poz 195 ze zm.) osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500+) są zobowiązane niezwłocznie powiadomić tut. Ośrodek o wszelkich zmianach mających wpływ na to świadczenie, w szczególności w przypadku:

 • uzyskania dochodu (min. podjęcie pracy zarobkowej, nowa umowa, nabycie zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie stażu, uzyskaniem świadczeń z ZUS, KRUS, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie stypendium doktoranckiego);

 • zmiany miejsca zamieszkania;

 • zmiany składu rodziny;

 • zmiany stanu cywilnego;

 • wyjazdu za granicę w celach zarobkowych;

 • umieszczenia członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • posiadanie własnego dziecka przez pełnoletnie dziecko będące w składzie rodziny;

 • pozbawienia praw rodzicielskich;

Powyższe informacje są niezbędne do weryfikacji ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko.

Niepoinformowanie tut. Ośrodka o wyżej wymienionych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego ( 500+) a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.

Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko.

Dziatki Dziadkom 2016 – spotkanie opłatkowe z seniorami

W dniu 14 grudnia 2015 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” odbyło się spotkanie opłatkowe z seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi korzystającymi z usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Spotkanie odbyło się po raz drugi w ramach realizacji projektu socjalnego przygotowanego przez pracowników socjalnych Ośrodka pod nazwą „Dziatki-Dziadkom, Wspólne Kolędowanie II”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości. Po krótkim wstępie, dzieci uczęszczających do Punktu (które przedstawiły Jasełka) oraz dzieci z Miejskiej szkoły Muzycznej I stopnia,( które zaprezentowały swoje umiejętności grając i śpiewając kolędy) wprowadzono gości w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Występ dzieci został nagrodzony gromkimi brawami, a Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Ksiądz Mateusz z Parafii św. Marcina oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie Renata Zagórska podziękowali dzieciom za przybliżenie wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem (przekazując słodkie upominki) a także złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia. W dalszej części spotkania zebrani podzielili się opłatkiem, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek. Zebrani  otrzymując śpiewniki z treścią kilku najpiękniejszych kolęd i wspólnie śpiewali. Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, życzliwej, pełnej wzruszeń atmosferze. Na zakończenie wszyscy goście otrzymali skromne upominki własnoręcznie przygotowane przez pracowników socjalnych.

Pracownicy socjalni MOPS pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie i stworzenie miłej atmosfery, Pani Iwonie Stasiak i Karolinie Jaśkiewicz pracownicom Punktu Wsparcia Dziennego dla dzieci „Bartek” za  pomoc w organizacji spotkania oraz dzieciom za wzruszający występ a także nauczycielom Pani Katarzynie Lisickiej i Jakubowi Gajdeckiemu, a także dzieciom z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie z pięknie zaśpiewane i zagrane kolędy.

Serdeczne podziękowania również dla sponsorów naszego Projektu Socjalnego

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

spons

zdjęcia: Urząd Miasta Gostynina

 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”, którego uczestnikami były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Laureaci konkursu to:

 1. Michał Sulma 0c
 2. Nadia Szczęsna 0c
 3. Aleksander Petz 0c
 4. Wiktoria Dymczak 0a
 5. Jaranowski Piotr 0b
 6. Rękawiecka Wiktoria 0b
 7. Jakub Milczarek 0d
 8. Filip Kowalczyk 0d
 9. Eryk Baranowski 0d
 10. Julia Kowalska 0d
 11. Maja Majchrzak 0b
 12. Filip Szałkowski 0b

Wszystkie kartki biorące udział w konkursie zostały wysłane przez tutejszy Ośrodek do samotnych seniorów z naszego miasta.

Karki zgłoszone do konkursu:

dav

dav

dav

Kartki nagrodzone:

dav

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert na:

Dostawę posiłków dla dzieci – catering, w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie”
numer sprawy: MOPS-2000/04/2016

<Informacja>

INFORMACJA

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniach:

8, 12, 15 grudnia 2016 roku w godzinach  9.00 – 12.30

     będą wydawane produkty żywności, pozostałe z pierwszego transportu żywności (październik 2016 roku), w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2016.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej).

    Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie znajdujące się w dokumentacji MOPS oraz dowód osobisty.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

    Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie