INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3, ust. 4, ww. ustawy w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia. Według art. 26 ust. 4a ww. ustawy w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul.Parkowa nr 22, pokój nr 2.

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wypełnione wnioski można składać osobiście w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22 w godzinach jego urzędowania lub elektronicznie za pomocą 4 kanałów:

a) poprzez portal empatia.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,

b) Platformę Usług Elektronicznych ZUS,

c) ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej,

d) internetowe konto bankowe.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pod nr tel. 24 236 13 69 w godzinach urzędowania.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że szczegółowe informacje na temat składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze ( 500+) i świadczenia rodzinne zostaną zamieszczone na stronie tut. Ośrodka niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejna turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” w Gostyninie (wjazd od ulicy Płockiej, pierwszy magazyn za bramą wjazdową) w dniach:

2 czerwca 2017 roku            – w godzinach 10.00-13.00,

5 czerwca 2017 roku           – w godzinach 10.00-13.00,

7  czerwca 2017 roku          – w godzinach 10.00-13.00,

8  czerwca 2017 roku         – w godzinach 11.00-13.00.

Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych.
Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:

– 1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1028 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Ogłoszenie o naborze Klub Seniora+ „PAROSTATEK”

Klub Seniora „Parostatek ” – nowe możliwości
dla osób po 60 roku życia z terenu miasta Gostynina

 

Od września 2017r. rozpocznie działalność Klub Seniora + „ Parostatek” , który będzie prowadzony przez MOPS w Gostyninie w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Projekt jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę osób starszych w ogóle społeczeństwa.

Głównym celem Projektu jest stworzenie osobom starszym miejsca i warunków spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Kładziemy nacisk na zdrowy styl życia, proponujemy aktywność fizyczną stanowiącą fundament dobrego zdrowia i umożliwiającą zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dalszej perspektywie.

Podejmowane będą też działania o charakterze edukacyjnym, które zmierzać będą do wzrostu umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania.

Klub Senior + „Parostatek”składał się będzie z 4 pomieszczeń. Sale zostaną podzielone tematycznie:
1. Sala do gimnastyki -wyposażona w drabinki, materace do ćwiczeń, piłki relaksacyjne, bieżnię, rower stacjonarny
2. Salę do relaksu -wyposażoną w w telewizor LED 50 cali Full HD, sprzęt audio Hi-Fi, słuchawki,
3. Salę koncentracji i rozwoju – wyposażona w biblioteczkę, komputer multimedialny z dostępem do Internetu oraz drukarką , flipchartem.
4. Zaplecze techniczne z miejscem spożywania posiłków
oraz
5. Pomieszczenie kuchenne
6. Ogólnodostępną toaletę.

Klub będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu od wtorku do czwartku w godzinach 12.00 – 18.00, w piątki i soboty od 14.00 – 20.00.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami, by jak najpełniej realizować zamierzone i wyznaczone cele.

Klub Seniora to w przyszłości planowane zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami i pasjonatami w różnych dziedzinach wiedzy, warsztaty pobudzające twórczość, zajęcia o tematyce zdrowotnej, kulinarnej, spotkania oraz różnorodne wyjścia, być może, wyjazdy.

Odpłatność miesięczna za pobyt w Klubie Seniora 100 zł miesięcznie od osoby.

Wobec powyższego zapraszamy do składania woli uczestnictwa w Klubie Seniora + „Parostatek”.

Zgłoszenia do klubu przyjmowane będą do 30 czerwca 2017r. w sekretariacie MOPS, ul. Parkowa 22 w godzinach 7.30 – 13.30

Więcej informacji na temat działalności Klubu Seniora udziela pracownik MOPS pani Anna Krzewicka pod numerem telefonu 24 236 13 65

Kierownik MOPS w Gostyninie

Renata Zagórska

Już w środę darmowe jabłka pod Zamkiem

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 5 kwietnia br. (środa) około godz. 9.00 na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy